Aktuálny oznam
Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená:...

Nitrianske Rudno - Aktuálne


Predaj majetku
Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená: Robert Štrbák, starosta obce zverejňuje zámer prevodu prebytočného hnuteľného majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č 138/1990 Zb. o majetku obcí. Predmet prevodu a spôsob prevodu bol schválený uznesením OcZ v Nitrianskom Rudne uznesením č. 22/2020 bod II. zo dňa 15. 6. 2020. 1. Predmet prevodu (predaja): 6 ks bruntálske bunky, r. 1992, V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku. 2. Hodnota majetku 3. Obhliadka buniek je možná po dohode v areáli Autocampingu Nitrianske Rudno v pracovných dňoch od 8.00 hod. Do 16.00 hod., t. č. 0948 108 280 4. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov je do 15.júla 2020 do 16.00 hodiny. Cenovú ponuku predložiť v podateľni obecného úradu alebo poštou na adresu sídla obce. 5. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PREDAJA UNIMO – NEOTVÁRAŤ“. 6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať označenie záujemcu: - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a telefónne číslo - u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, kontaktné údaje. 7. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 8. Cenové ponuky záujemcov vyhodnotí finančná komisia obce do 7 dní od ukončenia súťaže. 9. Kupujúci je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení jeho cenovej ponuky. 10. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu v hotovosti do pokladne obecného úradu pri podpise kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou prevodu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Nitrianske Rudno, 22. 6. 2020 Robert Štrbák
Pridané dňa: 23-06-2020

Predaj majetku
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Nitrianske Rudno Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená: Robert Štrbák, starosta obce zverejňuje zámer prevodu prebytočného hnuteľného majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č 138/1990 Zb. o majetku obcí. Predmet prevodu a spôsob prevodu bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne uznesením č. 27/2020 zo dňa 15. 6. 2020. 1. Predmet prevodu (predaja) je dodávkového vozidla FIAT DUCATO, ŠPZ PD 324 ET, rok výroby 1999, výkon 66 kW, nezistené km, plne pojazdne s platnou STK a EK. V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku obce. 2. Hodnota majetku uvedeného v bode č. 1 tohto zámeru je minimálna cena, za ktorú sa predmetná hnuteľná vec ponúka na predaj a bola stanovená na rokovaní OZ dňa 15. 06. 2020 uznesením č. 27/2020 vo výške 100 eur. 3. Obhliadka vozidla určeného na predaj je možná po dohode v pracovných dňoch od 13,00 hod. do 14,00 hod. na t. č. 0945 846466, 0915 846 467 4. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov je do .15.júla 2020 do 16.00 hodiny. Cenovú ponuku predložiť v podateľni obecného úradu alebo poštou na adresu sídla obce. 5. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PREDAJA – NEOTVÁRAŤ“. 6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať označenie záujemcu: - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a telefónne číslo - u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, kontaktné údaje. 7. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 8. Cenové ponuky záujemcov vyhodnotí starosta obce do 3 dní od ukončenia súťaže. 9. Kupujúci je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení jeho cenovej ponuky.
Pridané dňa: 23-06-2020

OZNAM
Pridané dňa: 11-06-2020

Pozvánka
Pridané dňa: 09-06-2020

Oznam Trenčianskeho samosprávneho kraja
Pridané dňa: 15-05-2020

8.máj 2020 75. výročie
Štátny sviatok 8. máj. 8. mája si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. Uplynulo 75 rokov odo dňa, kedy sa ľudia dočkali vytúženej slobody po rokoch biedy, hrôzy a strachu. Väčšina tých, ktorí na vlastnej koži zažili útrapy vojny, už nie je medzi nami. Dejiny sa mnohokrát začínajú prekrúcať. Je preto na nás, aby sme nezabúdali a robili všetko preto, aby sa už nikdy nič podobné neopakovalo. Tento rok oslavy oslobodenia poznačil COVID-19, no pamiatku a spomienku na všetkých tých, ktorí položili svoje životy a obetovali sa za našu slobodu, je potrebné si pripomenúť a uctiť. Práve dnes, keď sme sami nútení prispôsobovať sa novým nariadeniam a príkazom, odopierame si veľa vecí, na ktoré sme boli zvyknutí, máme mimoriadnu príležitosť zamyslieť sa nad hodnotou slobody. Mali by sme byť zodpovední, to čo urobíme a ako sa správame má vždy vplyv na všetkých okolo nás. Všetci dobre vieme, aké je jednoduché rozpútať hnev a nenávisť a aké je ťažké vrátiť medzi ľudí lásku, priateľstvo a toleranciu.
Pridané dňa: 07-05-2020

Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 04-05-2020

Očkovanie psov
Prejsť na novinku...
Pridané dňa: 29-04-2020

Karanténne opatrenia
Voľby NRSR 2020
Oznamy
Odkaz Starostovi
Projekt
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  14.08.2020
 Meniny má:  Mojmír
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   99
  Celkovo:   313622
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.3)
Momentálne sa pracuje na novej verzii stránky.