Aktuálny oznam
Na stránku boli pridané doplnky k Všeobecným záväzným nariadeniam obce.

Náučný chodník Vodná nádrž N.Rudno


Obec Nitrianske Rudno je súčasťou katastra chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy a Národnej prírodnej rezervácie Rokoš. Tieto územia európskeho významu sú dôležité pre zachovanie priaznivého stavu populácií vybraných druhov živočíchov, rastlín a zachovalosti biotopov. K systematickej ochrane najvzácnejších a najviac ohrozených voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov prispieva vybudovanie Náučného chodníka Vodná nádrž Nitrianske Rudno a snaha uchádzať sa o začlenenie lokalít do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000.

Vybudovanie náučného chodníka podporuje informovanosť verejnosti o chránených druhoch, chránených územiach a navrhovaných územiach siete NATURA 2000 v zázemí vodnej nádrže Nitrianske Rudno. Prijateľnou a atraktívnou formou prispieva k zvýšeniu záujmu o cestovný ruch. Chodník, určený pre bežného návštevníka, plní funkcie rozšírenej aktívnej formy oddychu, propagácie okolia vodnej nádrže a priľahlej krajiny. Jeho trasa meria 1330m a je vybudovaný z miestnych prírodných zdrojov, čím sa zamedzilo vneseniu cudzorodého materiálu do prírodného prostredia. Chodník je riešený priamymi úsekmi a oblúkmi a smerovým usporiadaním kopíruje existujúcu hranicu vodnej nádrže Nitrianske Rudno. Asfaltový chodník, široký 2m, je ohraničený obojstranne záhonovými obrubníkmi osadenými do betónu. Informačné tabule po stranách chodníka poskytujú turistom základné informácie o vodstve, podnebí územia a histórii obce a zaujímavosti o vodnej nádrži. Na informačných tabulách návštevníci nájdu aj mapku pešej trasy náučného chodníka, ktorá sa tiahne po ľavej strane brehu vodnej nádrže a informácie s témami o blízkom území Národnej prírodnej rezervácie ROKOŠ a Prírodnej rezervácie Temešská skala. Oddychové zóny okolia chodníka dotvára drobná architektúra.


2018
Odkaz Starostovi
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  21.11.2018
 Meniny má:  Elvíra
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   22
  Celkovo:   236573
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.2)